Wurfplanung

Jack Russell & Parson Russell Terrier

White Tan Wendy x White Tan Vigor

Jack Russell Terrier

Wir erwarten die Welpen ca Anfang April 2020 ...

Deg Light Blue Di Sutri x Silvester Sansone

Jack Russell Terrier

Die Welpen werde ca. Mitte April 2020 erwartet...